1) อาคาร 1 (คณะวิทยาการจัดการ)

จุดให้บริการ Wi-Fi
อาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ