อาคาร 4 (สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการผลิต)

จุดให้บริการ Wi-Fi
อาคาร 4 (สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการผลิต)