อาคาร 5 (คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)

จุดไห้บริการ WI-FI
อาคาร 5 (คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)