อาคาร 9 (โรงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษา)

จุดบริการ WI-FI
อาคาร 9 (โรงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษา)