อาคาร 12 (กองพัฒนานักศึกษา)

จุดบริการ WI-FI
อาคาร 12 (กองพัฒนานักศึกษา)