อาคาร 27 (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

จุดบริการ WI-FI
อาคาร 27 (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)