อาคาร 28 (ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา)

จุดบริการ WI_FI
อาคาร 28 (ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา)