อาคาร 30 (สาขาวิชาสาธารณสุข)

จุดให้บริการ Wi-Fi
อาคาร 30 (สาขาวิชาสาธารณสุข)