อาคาร 33 (สาขาวิชานิเทศศาตร์)

จุดบริการ WI-FI
อาคาร 33 (สาขาวิชานิเทศศาตร์)