อาคาร 36 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

จุดบริการ WI-FI
อาคาร 36 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)