อาคาร 38 (คณะมนุษย์ศาตร์และสังคมศาสตร์ปัจจุบัน)

จุดบริการ WI-FI
อาคาร 38 (คณะมนุษย์ศาตร์และสังคมศาสตร์ปัจจุบัน)