พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

1. พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐

การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

  1. พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

  2. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐

  3. บรรยายสรุปการกระทำความผิดตามมาตราต่างๆ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิด ฯ (๓ ม.ค. ๕๑)

อ้างอิงจาก : กระทรวงมหาดไทย
URL: http://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=814,1056631&_dad=portal&_schema=PORTAL