บุคลากร

อาจารย์สุวัฒน์ กล้วยทอง
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายสุภาษิต เติมกล้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายโกสิน สนั่นนาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาวนัฌชวนันทน์ ประยงค์หอม
นักวิชาการศึกษา

 


นายโกสินทร์ มีชูสิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 


นายภัทรภัฏ ไหวดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายกัญฬาพัฒน์ ทันแก้ว
นักวิชาการศึกษา


นายเริงศักดิ์ วงศ์ภักดี
นักวิชาการศึกษา