แบบสำรวจความพึงพอใจออนไลน์

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ต่อการให้บริการ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

  1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (srru.ac.th)
  1. ระบบบันทึกภาระงานออนไลน์ (SRRU Routine)
  1. ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (SRRU Helpdesk)
  1. ระบบจองห้องออนไลน์ (SRRU Booking)
  1. ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (SRRU IR)
  1. ระบบ E-learning มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (SRRU e-learning)

*******************************************************