ภาระงาน

ภาระงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 

เป็นงานประจำที่ให้บริการ และเพื่อสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน, การสนับสนุนการทำวิจัย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน


1. ด้านการให้บริการแก่หน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษา คณะ สำนัก

– Help Desk (0704,0707) ศูนย์กลางรับแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย, งานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์, รวมถึงเหตุขัดข้องอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษา โดยมีการตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานทางโทรศัพท์ เพื่อให้การใช้งานเป็นปกติ

– บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ให้บริการตรวจสอบ / แก้ไข / ติดตั้ง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และปัญหาด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบุคลากรในหน่วยงานและนักศึกษา

 • บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการดูแล / แก้ไข / ปรับปรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้อง Lab Computer เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการฝึกอบรมโปรแกรมต่าง ๆ

 • บริการจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการจัดตารางการใช้งานเพื่อการเรียนการสอนภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และรับจองห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับภาควิชาฯ หน่วยงานต่างๆ

 • บริการให้คำปรึกษา / ดูแล / แก้ไข / ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์และการใช้งานระบบสารสนเทศ ให้บริการให้คำปรึกษา / ดูแล / แก้ไข / ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์และการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

 • บริการดูแลคอมพิวเตอร์ห้องเรียนและห้องประชุม ให้บริการดูแล / แก้ไข / ปรับปรุง ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องการเรียนการสอน ห้องประชุม สัมมนา รวมห้องบรรยาย x ห้อง ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน

 • บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้บริการลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 • ควบคุม / ดูแลการจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์

2. ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์ ให้พร้อมใช้งาน

 • การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายแบบมีสาย (Wire Area Network)

 • การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Lan)

 • ดูแลปัญหาภัยคุกคามเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์

3. ด้านการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล และเว็บไซต์

 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย

 • พัฒนาระบบงาน Web Application หรือพัฒนาเว็บหน่วยงาน

4. ด้านการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

 • จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ บุคลากรและนักศึกษา

 • มีระบบทดสอบหลังอบรม ประเมินผลผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ประเมิน

5. ด้านระบบงานธุรการและเลขานุการ

 • จัดทำแผนงบประมาณและควบคุมดูแลบัญชีครุภัณฑ์-วัสดุ คอมพิวเตอร์ ของศูนย์

 • การรับ/ส่ง และลงทะเบียนเอกสารระหว่างศูนย์ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

 • ร่างหนังสือโต้ตอบระหว่างศูนย์และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

 • ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานที่ต้องการให้เป็นไปตามกำหนดการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

 • จัดเอกสารเวียนในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คำสั่ง, ระเบียบ, รายงานและประกาศ

 • จัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่ได้ดำเนินการแล้วเข้าแฟ้ม

 • การจัดงานพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดทำบันทึกและรายงานผลการประชุม

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (ให้บริการนักศึกษา การอบรม สัมมนา)

1 ห้อง

 • ห้องปฎิบัติการ  [แผนผังห้องปฎิบัติการ]

  เครื่องคอมพิวเตอร์

  โปรเจ็กเตอร์ 1 ชุด

  เครื่องเสียง 1 ชุด

20 เครื่อง

อัตราค่าบริการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์