สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ ประชุมขี้แจงเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร