สำหรับนักศึกษา

SRRU HelpDeskCenter
ระบบให้ความช่วยเหลือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Read More
SRRU e-Learning
ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Read More
SRRU e-Testing
ระบบจัดสอบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Read More
SRRU SIL
ระบบรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Read More
SRRU Teachership
ระบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Read More
SRRU Welfare System
ระบบสารสนเทศ งานบริการ สวัสดิการ และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Read More
SRRU MIS
ระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Read More
SRRU BOOKING
ระบบจองห้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Read More
SRRU REG
ระบบจองวิชาเรียน
Read More
SRRU Eservice
ระบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Read More
Class Room Management System
ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Read More
SRRU VPN
สำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย
Read More