โครงสร้างหน่วยงาน

46f3e4473c17cc877ff7ec04c482a7af174a15e2
ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

↓↓↓

001 copy-99
ผศ.สังวาลย์ ตุกพิมาย
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

↓↓↓

001 copy-88
อ.สุวัฒน์ กล้วยทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

↓↓↓

001
นายสุภาษิต เติมกล้า
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ