บุคลากร

001
044-710000 ต่อ 0704
นายสุภาษิต เติมกล้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

002
044-710000 ต่อ 0704
นางสาวนัฌชวนันทน์ ประยงค์หอม
นักวิชาการศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

005
044-710000 ต่อ 0704
นายโกสินทร์ มีชูสิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานสนับสนุนการศึกษา

003
044-710000 ต่อ 0704
นายโกสิน สนั่นนาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

004
044-710000 ต่อ 0704
นายภัทรภัฏ ไหวดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

007
044-710000 ต่อ 0704
นายเริงศักดิ์ วงค์ภักดี
นักวิชาการศึกษา

งานซ่อมบำรุงและบริการ

006
044-710000 ต่อ 0704
นายกัญฬาพัฒน์ ทันแก้ว
นักวิชาการศึกษา

งานสนับสนุนการศึกษา