เกี่ยวกับเรา

หลักการทำงาน

บริการเชิงรุก มุ่งเน้นผลงาน ประสานความร่วมมือ ยึดถือคุณภาพ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อจัดหา พัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. เพื่อบริหารจัดการระบบสารสนเทศสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ สนับสนุนการเรียน การสอนการวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีเสถียรภาพ
2. มีความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกระดับท้องถิ่น
3. พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4. พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล
5. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการบริการวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น
8. บริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
9. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบข่ายการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. การบริหารสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อดิจิทัล
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
5. การซ่อมบำรุงและบริการมุ่งพัฒนาเทคโนโลยี