ติดต่อเรา

การติดต่อประสานงาน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่อยู่ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ –ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
โทรศัพท์ 044-710000 ต่อ 0704
เว็บไซต์ https://itc.srru.ac.th
อีเมล itc@srru.ac.th
เพจ https://www.facebook.com/ITC.SRRU