ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เดิมเรียกว่าห้องสมุดวิทยาลัยครูสุรินทร์ เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2519 ที่บ้านพักอธิการบุญจิตต์ชูทรงเดช ซอยแป๊ะตี๋ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีอาจารย์บรรณารักษ์ 1 คน คือ นายสุรพล ฤกษ์สำเร็จ ต่อมาเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2519 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ย้ายไปที่อาคารไม้ของวิทยาลัยเกษตรกรรม วิทยาเขตสุรินทร์ (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์) เนื่องจากวิทยาลัยครูสุรินทร์ยังไม่มีอาคารเรียน จึงต้องอาศัยอาคารเรียนเกษตรกรรมเรียน ต่อมา พ.ศ. 2520 ได้ย้ายมาที่อาคารเรียนชั่วคราวใกล้หอพักนักศึกษาอาคารเรียนโปรแกรมวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ พ.ศ. 2523 ย้ายมาอยู่ที่อาคารเรียน 2 และย้ายไปที่อาคารหอสมุด เป็นอาคารเอกเทศ ปัจจุบันคือ อาคารองค์การนักศึกษาและสำนักกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2538 ย้ายอาคารหอสมุดมาที่อาคาร 27 สำนักวิทยบริการ อยู่ตรงข้ามอาคาร 1 มีทั้งหมด 4 ชั้น

ช่วงปี 2547-2554 สำนักวิทยบริการฯ มีหน่วยงานในสังกัดได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ งานวิทยบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา และศูนย์ประเทศเพื่อนบ้านศึกษา จากนั้น ปี 2555 ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ย้ายไปสังกัดสำนักงานอธิการบดีและศูนย์ภาษา ศูนย์ประเทศเพื่อนบ้านศึกษาสังกัดสถาบันเอเชียศึกษา

ปี 2559 ศูนย์ภาษา ย้ายจากสังกัดสถาบันเอเชียมาสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวาระการประชุมครั้งที่ 6/2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทและภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ภายใต้การบริหารงานภายใน ซึ่งประกอบด้วย 4 งาน ดังนี้ งานบริหารทั่วไป งานวิทยบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ภาษา เพื่อให้การบริหารงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพันธกิจและขอบข่ายการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ