ฝ่ายงานซ่อมบำรุงและบริการ

007
044-710000 ต่อ 0704
นายเริงศักดิ์ วงค์ภักดี
นักวิชาการศึกษา