บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft

ศูนย์คอมพิวเตอร์บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ของ Microsoft โดยให้บริการแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เท่านั้น

ติดต่อบริการทางแบบฟอร์มออนไลน์ ได้ที่ url http://bit.ly/licensecc
และติดต่อขอใช้บริการได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 28 เบอร์โทร. 044-710009 เบอร์ภายใน IP Phone : 0717