บัญชี Account Internet

ระบบบัญชี Account Internet

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทำระบบ Account สำหรับเข้าใช้งานระบบบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทำระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนในการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งาน Internet จากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร ทุกประเภท รวมทั้งสามารถจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้ตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดังนั้น นักศึกษา/บุคลากรที่ต้องการใช้งาน Internet จะต้องทาการ Login เข้าใช้งาน Internet ก่อนทุกครั้งโดยใช้ Account รหัสนักศึกษา บุคคลากรใช้ชื่อภาษาอังกฤษตามด้วยดอทนามสกุลภาษาอังกฤษตัวแรก เพื่อยืนยันตัวตนในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการใช้งานแต่ละครั้งหากไม่ได้ใช้งาน Internet เกินระยะเวลา 4 ชั่วโมง ระบบจะทาการตัดการเชื่อมต่อ Internet เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานภายในระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย การ Login เข้าใช้งาน Internet นักศึกษาสามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ 2 เส้นทาง คือ ระบบเครือข่ายแบบสาย เช่น สายแลน หรือระบบเครือข่ายแบบไร้สายหรือ WIFI ซึ่งเมื่อเชื่อมต่อแล้วระบบจะให้นักศึกษาทาการ Login เข้าใช้งาน Internet ขั้นตอนในการ Login เข้าใช้งาน Internet ดังรูปภาพ