ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การส่งเสริมสมรรถนะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์”


ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ และภาค กศ.บป. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 60 และหลักสูตรทั่วไป รหัส 61 สมัครเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การส่งเสริมสมรรถนะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Teams

 

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี ระดับที่จำเป็นตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อต่อไปนี้

     ภาคเช้า 09.00 – 12.00 น.

  1. คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  2. การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศออนไลน์
  3. การสื่อสารบนโลกออนไลน์

     ภาคบ่าย 13.30 – 17.00 น.

  1. การใช้บริการบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ
  2. การสร้างเนื้อหาและเอกสารในรูปแบบดิจิทัล
  3. การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการจัดการเนื้อหาเอกสารดิจิทัล
  4. การทำแบบทดสอบ Microsoft Digital Literacy หากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรจาก Microsoft

 

สมัครเข้าร่วมอบรมhttp://bit.ly/regissrru

เข้าห้องอบรม

-ภาคเช้า: http://bit.ly/LANNACOM-SRRU-15MAY2021-MORNING

-ภาคบ่าย: http://bit.ly/LANNACOM-SRRU-15MAY2021-AFTERNOON

 

หมายเหตุ ขอให้นักศึกษาเข้าห้องอบรมก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อทดสอบระบบภาพและเสียง