Login ครั้งเดียว ใช้งานได้ยาว ทุกพื้นที่ให้บริการ Wi-Fi

SRRU Smart Login Login ครั้งเดียว ใช้งานได้ยาวววว ทุกพื้นที่ให้บริการ Wi-Fi วิธีการใช้งาน Username ชื่อผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต/ รหัสนักศึกษา Password รหัสบัตรประชาชน

แจ้งเตือน Google Drive ปรับระดับการให้บริการ

ตามที่ Google มีนโยบายปรับลดขนาด Google Drive สำหรับสถาบันการศึกษาในวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 นั้น ผู้ใช้งานสามารถสำรองข้อมูลจากบริการของ Google ได้ด้วย Move.io และสามารถตรวจสอบพื้นที่ใช้งานของตนเองได้ที่ https://drive.google.com/drive/quota  หรือทำการย้ายข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ม One Drive ศึกษาคู่มือการคัดลอกข้อมูล ได้ที่ https://bit.ly/google2onedrive  การเข้าใช้งาน OneDrive https://bit.ly/onedrivesrru ถาม :  หลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ยังสามารถใช้บริการ Google Drive ได้หรือไม่ ตอบ : สามารถใช้งานได้ โดยใช้พื้นที่ได้สูงสุด ไม่ควรเกิน 30 GB ถาม :  หากใช้พื้นที่ Google Drive เกิน 30 GB ต้องทำอย่างไร ตอบ : ข้อมูลผู้ใช้งานอาจจะถูกลบหรือสูญหายได้ โปรดสำรองข้อมูลไปยังแหล่งอื่น 1. สามารถใช้บริการ Microsoft OneDrive  ที่มหาวิทยาลัยให้บริการโดยมีพื้นที่เก็บข้อมูล 5 TB 2. ดาวน์โหลดข้อมูลโดยใช้ […]

การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564  เวลา  08.30 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx ดาวน์โหลดโปรแกรม Cisco Webex วิธีการดาวน์โหลดติดตั้ง WebEx Meetings และเข้าใช้งานระบบ 1. ติดตั้ง WebEx Meetings for Windows 2. ติดตั้ง WebEx Meetings for Mobile App android 3. ติดตั้ง WebEx Meetings for Mobile App iOS เข้าสอบได้ที่ e-testing.srru.ac.th Username : รหัสประจำตัวนักศึกษา Password  : รหัสประจำตัวนักศึกษา

การเข้าใช้ระบบ SRRU e-Testing : ระบบจัดสอบอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เข้าใช้งานโดยระบุ User และ Password เดียวกันกับการเข้าระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ !! บุคลากร User (ชื่อผู้ใช้) คือ ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสกุลตัวแรกหรือสองตัว เช่น kullaphut.th Password (รหัสผ่าน) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก) !! นักศึกษา User (ชื่อผู้ใช้) คือ รหัสนักศึกษา (11 หลัก) Password (รหัสผ่าน) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก) !! สำหรับผู้สมัครสอบ User (ชื่อผู้ใช้) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก) Password (รหัสผ่าน) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)

ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยการนำเสนอผลงานวิชาการด้วย Google Scholar ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์

  ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยการนำเสนอผลงานวิชาการด้วย Google Scholar ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เวลา 09.00-16.30 น. จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สมัครภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 Link: https://forms.gle/2cE4NdBds9BgfzAx9 วิทยากร ดร.อำพล ชโยมชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หัวข้อ การสร้างข้อมูลนักวิจัย (Profile) เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (งานตีพิมพ์) ด้วย Google Scholar การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (งานตีพิมพ์) ผ่าน Google Scholar กลไกการสืบค้น และการแสดงผลของ Google Scholar การติดตามผลการอ้างอิงผลงาน (Citation) หรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ กำหนดการ เวลา กิจกรรม/หัวข้อการอบรมและฝึกปฏิบัติ วิทยากร […]

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ แจ้งดำเนินการปรับปรุงระบบ SRRU Platform Moodle ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2564

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ แจ้งดำเนินการปรับปรุงระบบ SRRU Platform Moodle ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2564

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการใช้ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านแบบออนไลน์

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการใช้ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านแบบออนไลน์ ดังหลักสูตรต่อไปนี้  หลักสูตรที่ 1 “ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านด้วย Cisco Webex” ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ด้วยโปรแกรม Cisco Webex เนื้อหาการอบรมกล่าวถึง การใช้โปรแกรม Cisco Webex เป็นเครืองมือประชุมออนไลน์ และห้องเรียนเสมือน หลักสูตรที่ 2 “ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านด้วย Office 365” ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เนื้อหาการอบรมกล่าวถึง การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 ที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อลิขสิทธิ์ เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 “SRRU Online Learning : Moodle สำหรับผู้สอน” ในวันที่ 10  มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เนื้อหาการอบรมกล่าวถึง การใช้ระบบ SRRU […]

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ กศ.บป. หลักสูตร 5 ปี รหัส 60 และหลักสูตร 4 ปี รหัส 61 เข้าร่วมการสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) หลักสูตร 5 ปี รหัส 60 และหลักสูตร 4 ปี รหัส 61 เข้าร่วมการสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2564 ตารางสอบหลักสูตร 5 ปี http://bit.ly/5yd29 ตารางสอบหลักสูตร 4 ปี http://bit.ly/4yd30 สอบออนไลน์ผ่านระบบ e-testing.srru.ac.th และควบคุมการสอบด้วยโปรแกรม Zoom โดยระบุ   Username: รหัสประจำตัวนักศึกษา 11 หลัก               Password: รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก ใช้เวลาทำข้อสอบรอบละ 1 ชั่วโมง 30 นาที อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ  เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง พร้อมสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง ทบทวนและเตรียมตัวก่อนสอบสมรรถะดิจิทัล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 4471 0000 […]

1 2 3 4