Login ครั้งเดียว ใช้งานได้ยาว ทุกพื้นที่ให้บริการ Wi-Fi

SRRU Smart Login Login ครั้งเดียว ใช้งานได้ยาวววว ทุกพื้นที่ให้บริการ Wi-Fi วิธีการใช้งาน Username ชื่อผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต/ รหัสนักศึกษา Password รหัสบัตรประชาชน

แจ้งเตือน Google Drive ปรับระดับการให้บริการ

ตามที่ Google มีนโยบายปรับลดขนาด Google Drive สำหรับสถาบันการศึกษาในวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 นั้น ผู้ใช้งานสามารถสำรองข้อมูลจากบริการของ Google ได้ด้วย Move.io และสามารถตรวจสอบพื้นที่ใช้งานของตนเองได้ที่ https://drive.google.com/drive/quota  หรือทำการย้ายข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ม One Drive ศึกษาคู่มือการคัดลอกข้อมูล ได้ที่ https://bit.ly/google2onedrive  การเข้าใช้งาน OneDrive https://bit.ly/onedrivesrru ถาม :  หลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ยังสามารถใช้บริการ Google Drive ได้หรือไม่ ตอบ : สามารถใช้งานได้ โดยใช้พื้นที่ได้สูงสุด ไม่ควรเกิน 30 GB ถาม :  หากใช้พื้นที่ Google Drive เกิน 30 GB ต้องทำอย่างไร ตอบ : ข้อมูลผู้ใช้งานอาจจะถูกลบหรือสูญหายได้ โปรดสำรองข้อมูลไปยังแหล่งอื่น 1. สามารถใช้บริการ Microsoft OneDrive  ที่มหาวิทยาลัยให้บริการโดยมีพื้นที่เก็บข้อมูล 5 TB 2. ดาวน์โหลดข้อมูลโดยใช้ […]

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software: ซอฟต์แวร์) และการใช้งานซอฟท์แวร์ที่มีลิชสิทธิ์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software: ซอฟต์แวร์) และการใช้งานซอฟท์แวร์ที่มีลิชสิทธิ์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564  เวลา  08.30 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx ดาวน์โหลดโปรแกรม Cisco Webex วิธีการดาวน์โหลดติดตั้ง WebEx Meetings และเข้าใช้งานระบบ 1. ติดตั้ง WebEx Meetings for Windows 2. ติดตั้ง WebEx Meetings for Mobile App android 3. ติดตั้ง WebEx Meetings for Mobile App iOS เข้าสอบได้ที่ e-testing.srru.ac.th Username : รหัสประจำตัวนักศึกษา Password  : รหัสประจำตัวนักศึกษา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ แจ้งดำเนินการปรับปรุงระบบ SRRU Platform Moodle ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2564

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ แจ้งดำเนินการปรับปรุงระบบ SRRU Platform Moodle ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2564

การใช้งานระบบได้ปกติ

เนื่องจากในวันนี้ (14 พ.ค. 64) ช่วงเวลา 08.00 – 16.00 น. ช่องสัญญาณลิงก์หลักขัดข้อง ส่งผลทำให้การเข้าสู่เว็บไซต์ต่าง ๆ ติดขัด ขณะนี้ผู้ให้บริการได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ

การใช้งานระบบได้ปกติ

ตามที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคาร 31 เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2564 เพื่อเตรียมการรองรับภัยธรรมชาติ การเรียนการสอนและทำงานที่บ้าน (Work & Learn from Home) นั้น ขณะนี้ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว หน่วยงานใดยังใช้งานไม่ได้ สามารถแจ้งปัญหาได้ที่อีเมลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ cc@srru.ac.th และขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและทำงานที่บ้าน (Work & Learn from home) สำหรับบุคลากร นักศึกษา ด้วย Microsoft for Education วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Microsoft Teams ลิงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม: http://bit.ly/wfh4teacher ลิงก์สำหรับเข้าอบรม: bit.ly/LANNACOM-SRRU-14MAY2021

งานเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการปรับจูนการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้มีความเร็วรอบที่เหมาะสมในวันพรุ่งนี้ (12 พฤษภาคม 2564) ระหว่างเวลา 11.30 – 13.30 น.

  ตามที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคาร 31 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 – 24.00น. และได้เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตตามปกติแล้วนั้น จากการตรวจสอบพบว่าความถี่ของกระแสไฟฟ้ายังไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้อุปกรณ์ภายในห้อง Data Center ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปรับจูนการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้มีความเร็วรอบที่เหมาะสมในวันพรุ่งนี้ (12 พฤษภาคม 2564) เวลา 11.30 – 13.30 น. (พักกลางวัน) ผู้ใช้งานจึงไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือใช้งานติดขัดในช่วงเวลาดังกล่าว

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อในยุคดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 20 และ 22 เมษายน 2564

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ เเละบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เเละผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อในยุคดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 20 และ 22 เมษายน 2564เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ชั้น 3 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 กิจกรรมย่อยตามกลุ่มเป้าหมายดังนี้ กิจกรรมย่อยที่ 1 สำหรับอาจารย์และบุคลากร ในวันที่ 20 เมษายน 2564 กิจกรรมย่อยที่ 2 สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ในวันที่ 22 เมษายน 2564 สมัครเข้าร่วมการอบรมที่   http://bit.ly/digital4srru กำหนดการอบรม —————————————————————————————————————————————————————————————— ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 28 186 หมู่ 1 ต.นอกเมือง […]

1 2