งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ แจ้งดำเนินการปรับปรุงระบบ SRRU Platform Moodle ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2564

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ แจ้งดำเนินการปรับปรุงระบบ SRRU Platform Moodle ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2564