งานเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการปรับจูนการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้มีความเร็วรอบที่เหมาะสมในวันพรุ่งนี้ (12 พฤษภาคม 2564) ระหว่างเวลา 11.30 – 13.30 น.

 


ตามที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคาร 31 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 – 24.00น. และได้เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตตามปกติแล้วนั้น จากการตรวจสอบพบว่าความถี่ของกระแสไฟฟ้ายังไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้อุปกรณ์ภายในห้อง Data Center ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปรับจูนการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้มีความเร็วรอบที่เหมาะสมในวันพรุ่งนี้ (12 พฤษภาคม 2564) เวลา 11.30 – 13.30 น. (พักกลางวัน) ผู้ใช้งานจึงไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือใช้งานติดขัดในช่วงเวลาดังกล่าว