การใช้งานระบบได้ปกติ

ตามที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคาร 31 เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2564
เพื่อเตรียมการรองรับภัยธรรมชาติ การเรียนการสอนและทำงานที่บ้าน (Work & Learn from Home) นั้น
ขณะนี้ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
หน่วยงานใดยังใช้งานไม่ได้ สามารถแจ้งปัญหาได้ที่อีเมลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ cc@srru.ac.th

และขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและทำงานที่บ้าน (Work & Learn from home) สำหรับบุคลากร นักศึกษา ด้วย Microsoft for Education

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Microsoft Teams

ลิงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม: http://bit.ly/wfh4teacher

ลิงก์สำหรับเข้าอบรม: bit.ly/LANNACOM-SRRU-14MAY2021