การเข้าใช้ระบบ SRRU e-Testing : ระบบจัดสอบอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เข้าใช้งานโดยระบุ User และ Password เดียวกันกับการเข้าระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

!! บุคลากร
User (ชื่อผู้ใช้) คือ ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสกุลตัวแรกหรือสองตัว เช่น kullaphut.th
Password (รหัสผ่าน) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)

!! นักศึกษา
User (ชื่อผู้ใช้) คือ รหัสนักศึกษา (11 หลัก)
Password (รหัสผ่าน) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)

!! สำหรับผู้สมัครสอบ
User (ชื่อผู้ใช้) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)
Password (รหัสผ่าน) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)