โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการใช้ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านแบบออนไลน์

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการใช้ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านแบบออนไลน์ ดังหลักสูตรต่อไปนี้

  •  หลักสูตรที่ 1 “ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านด้วย Cisco Webex” ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ด้วยโปรแกรม Cisco Webex เนื้อหาการอบรมกล่าวถึง การใช้โปรแกรม Cisco Webex เป็นเครืองมือประชุมออนไลน์ และห้องเรียนเสมือน
  • หลักสูตรที่ 2 “ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านด้วย Office 365” ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เนื้อหาการอบรมกล่าวถึง การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 ที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อลิขสิทธิ์ เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานออนไลน์
  • หลักสูตรที่ 3 “SRRU Online Learning : Moodle สำหรับผู้สอน” ในวันที่ 10  มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เนื้อหาการอบรมกล่าวถึง การใช้ระบบ SRRU e-learning Platform Moodle เป็นเครื่องมือจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สมัครเข้าร่วมอบรม: http://bit.ly/wfh4srru

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 1: http://bit.ly/webexsrru

  -Meeting number (access code): 186 617 2561

  -Meeting password: 48FWCSDP (48392737 from phones)

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 2: http://bit.ly/WFH-SRRU-9JUNE2021

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 3: http://bit.ly/WFH-SRRU-10JUNE2021