ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ กศ.บป. หลักสูตร 5 ปี รหัส 60 และหลักสูตร 4 ปี รหัส 61 เข้าร่วมการสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) หลักสูตร 5 ปี รหัส 60 และหลักสูตร 4 ปี รหัส 61 เข้าร่วมการสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2564

ตารางสอบหลักสูตร 5 ปี http://bit.ly/5yd29

ตารางสอบหลักสูตร 4 ปี http://bit.ly/4yd30

สอบออนไลน์ผ่านระบบ e-testing.srru.ac.th และควบคุมการสอบด้วยโปรแกรม Zoom

โดยระบุ   Username: รหัสประจำตัวนักศึกษา 11 หลัก

              Password: รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ใช้เวลาทำข้อสอบรอบละ 1 ชั่วโมง 30 นาที

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ  เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง พร้อมสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง

ทบทวนและเตรียมตัวก่อนสอบสมรรถะดิจิทัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 4471 0000 ต่อ 0704

หรือ inbox: m.me/itc.srru

**นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์