GISTDA จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกษตรกรยุคใหม่บริหารจัดการและสร้างคุณค่า ให้กับข้าวหอมมะลิด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลา G-Rice Thungkula”

[metaslider id=1674]วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกษตรกรยุคใหม่บริหารจัดการและสร้างคุณค่า ให้กับข้าวหอมมะลิด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลา G-Rice Thungkula” แก่เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน จำนวน 70 คน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28203 ชั้น 2 อาคาร 28 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ