กกต.สุรินทร์ ประชุมขี้แจงเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ ประชุมขี้แจงเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28203 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

#ITCSRRU #ARITSRRU